Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

laparisienne
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaincomperta incomperta
laparisienne
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaincomperta incomperta
laparisienne
7392 ee9e 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaincomperta incomperta
laparisienne
9035 bb72
Reposted fromLotte Lotte viaincomperta incomperta
laparisienne
2299 9245 500
laparisienne
2514 fff4
laparisienne
2849 327e
laparisienne
2842 79cb
laparisienne
2650 6896
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaikari ikari
laparisienne
Jedni ludzie potrafią rozmawiać, podnieść do góry twój nastrój, zasunąć ci pięknego kopa w duszę, podarować uśmiech, dobro, czas. Inni potrafią cię wyprowadzić z równowagi, doprowadzić do szału, zaprowadzić do diabła, wyssać energię, a nastrój spierdolić. Otaczaj się tymi pierwszymi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
laparisienne
0367 481e 500
laparisienne
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viapchamtensyf pchamtensyf
laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
laparisienne
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasleepingsickness sleepingsickness
laparisienne
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus viasleepingsickness sleepingsickness
laparisienne
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
1470 4dd9 500
Reposted fromamatore amatore viasleepingsickness sleepingsickness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl