Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2018

laparisienne
Jeśli nie możesz być lepsza od swojej konkurencji, to chociaż ubierz się lepiej.
— Anna Wintour
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
laparisienne
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
laparisienne
6121 2143 500
Reposted frompiehus piehus
laparisienne
Tak bardzo chciałabym żeby w końcu ktoś zainteresował się mną, tak bardzo jak ja potrafię interesować się innymi.
— Co żeś sobie myślała, głupia
laparisienne
6123 de06 500
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball
laparisienne
Reposted frombluuu bluuu
laparisienne
Reposted frombluuu bluuu
laparisienne
Reposted frombluuu bluuu
laparisienne
Reposted frombluuu bluuu
laparisienne
Reposted frombluuu bluuu

November 26 2018

laparisienne
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
1808 eded
Reposted fromsugikinator sugikinator via48hrs 48hrs
laparisienne
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
laparisienne
laparisienne
4292 b0dd
laparisienne
5613 23f1
laparisienne
0569 5cce 500
laparisienne
3523 3aab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl