Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

laparisienne
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viapozakontrola pozakontrola
laparisienne
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
laparisienne
3589 b657
laparisienne
laparisienne
laparisienne
9630 a60f 500
laparisienne
laparisienne
3892 8b45
Reposted fromqnik qnik viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
laparisienne
laparisienne
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaover-land over-land
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viadiscombobulated discombobulated
laparisienne
5681 20c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viapiehus piehus
laparisienne
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
laparisienne
laparisienne
laparisienne
1300 3b8b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyceline myceline
laparisienne
3019 fbde 500
5118 d3ff 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamyceline myceline
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl