Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

laparisienne
Ciekawe czy dożywotnie licencje też mają? ;)
Reposted fromAdejln Adejln viatransfuzja- transfuzja-
7159 df40
laparisienne
1429 332d
laparisienne
laparisienne
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viatoniewszystko toniewszystko
laparisienne
2956 ca5a
laparisienne
Oddajcie mi tą jesień, gdy myślałam, że jest źle.  Teraz wiem, że to "źle" może być dużo gorsze niż mi się wtedy wydawało..
— zwykła jak zawsze
laparisienne
laparisienne
7431 9a58 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viayourhabit yourhabit
laparisienne
Looking for something sweet?
Reposted fromfalconwing falconwing viayourhabit yourhabit
8561 b965 500
Reposted fromjottos jottos viaAmericanlover Americanlover
2495 cf03
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
3972 9746
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
laparisienne
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaoversensitive oversensitive
2264 f3f7
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
laparisienne
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
2266 318d
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl