Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

laparisienne
8269 c746
laparisienne
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viaMissMurder MissMurder
laparisienne
0212 4a7a
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
laparisienne
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaoversensitive oversensitive
laparisienne
1175 3e8f 500

babyanimalgifs:

Baby Chinchilla

laparisienne
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
laparisienne
3298 5695
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaclerii clerii
5883 0041 500
Reposted frommishonne mishonne viaaniuszka aniuszka
laparisienne
9040 4d51 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viaaniuszka aniuszka
laparisienne
7348 f807 500
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawakemeupx wakemeupx
laparisienne
4645 54d3
Reposted fromoiv13 oiv13 viaaniuszka aniuszka
laparisienne
Naucz mnie, jak żyć tam, gdzie Ciebie nie ma. Naucz mnie, jak zapamiętywać każdą Twoją czułość, by pączkowała wtedy, gdy jesteś daleko. Naucz mnie, jak nie budzić się z krzykiem, gdy jesteś nie dla mnie. Naucz mnie, jak patrzeć na innych mężczyzn, by nie widzieć w nich Ciebie.
— Marta Fox
laparisienne
7375 7a6e 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabesomeoneelse besomeoneelse
2710 b859
Reposted fromsokkaswift sokkaswift viazabka zabka
laparisienne
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
laparisienne

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
laparisienne
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl