Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

laparisienne
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viabadblood badblood
laparisienne
6506 a66c 500
Reposted fromcoeurina coeurina viainerte inerte
laparisienne
Reposted frombesen besen viainerte inerte
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
laparisienne
4668 8adf 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaawaken awaken
8616 5600 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
laparisienne
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viabadblood badblood
5661 6b99 500
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
laparisienne
Reposted fromseleneskin seleneskin viaawaken awaken
laparisienne
laparisienne
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viaawaken awaken
laparisienne
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaszydera szydera
laparisienne
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
laparisienne
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viaszydera szydera
laparisienne
laparisienne
6637 8637 500
Reposted fromchristhulhu christhulhu viaszydera szydera
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
8731 477c
laparisienne
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl