Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

6375 6747 500
laparisienne
2775 e784 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaawakened awakened
laparisienne
5224 1718
laparisienne
laparisienne
1951 33ff
laparisienne
8393 2ce0
laparisienne
laparisienne
1886 4a6a 500
laparisienne
1888 96b9 500
laparisienne
6635 bbf5 500
Reposted fromoll oll vianothingiseverything nothingiseverything
laparisienne
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll vianothingiseverything nothingiseverything
laparisienne
5257 1eef 500
Reposted fromhare hare vianothingiseverything nothingiseverything
laparisienne
laparisienne
8159 0894 500
laparisienne
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima vialekkaprzesada lekkaprzesada
laparisienne
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
laparisienne
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
laparisienne
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
laparisienne
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

October 11 2018

4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl